APPLICATION FOR THE POST OF KARNATAKA STATE INDUSTRIAL SECURITY FORCE (KSISF) SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) & SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN & WOMEN) – 2020

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå PÉÊUÁjPÁ ¨sÀzÀævÁ ¥ÀqÉ (PÉ.J¸ï.L.J¸ï.J¥sï) ¸À¨ï E£ïì¥ÉPÀÖgï (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ «ÄøÀ®Ä ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (PÉJ¸ïDgï¦) (¥ÀÄgÀĵÀªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð - 2020

C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå.93/£ÉêÀÄPÁw-2/2020-21

SI KSISF Provisional Selection list AND Spl RSI KSRP Provisional Selection List has been UPLOADED.
Date News & Events
NOV
16
2021
SI KSISF Provisional Selection list

SI KSISF Provisional Selection list  

NOV
16
2021
Spl RSI KSRP Provisional Selection List

Spl RSI KSRP Provisional Selection List  

AUG
25
2021
Partial Final Select List -4

Partial Final Select List -4 for the post of SI (KSISF)  

JUN
14
2021
Provisional Select List

Provisional Selection list -2 for the post of SI (KSISF)  
Provisional Selection list -2 for the post of SplRSI (KSRP) 

JUN
02
2021
Partial Final Select List - Sub-Inspector (KSISF)

ENGLISH 
KANNADA 

APR
30
2021
Provisional Select List

Provisional Selection list for the post of SI (KSISF)  
Provisional Selection list for the post of SplRSI (KSRP) 

APR
17
2021
Final Select List - Spl. Reserve Sub-Inspector (KSRP) (Men)

ENGLISH 
KANNADA 

MAR
24
2021

Medical Examination Call letter has been uploaded for the POST OF KARNATAKA STATE INDUSTRIAL SECURITY FORCE (KSISF) SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN), (Download from My Application) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

MAR
20
2021

Medical Examination Call letter has been uploaded for the POST OF SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN) (Download from My Application) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

MAR
03
2021
Provisional Select List

ENGLISH 
KANNADA 

FEB
20
2021
Revised Final Answer Key
FEB
11
2021
Final Answer Key
DEC
28
2020
Objection Format for Answer Key

Objection Format

DEC
23
2020
Provisional Key Answer

Series A Series B Series C Series D Series E 

DEC
15
2020
WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 20.12.2020

Written Examination Call letter has been uploaded for KARNATAKA STATE INDUSTRIAL SECURITY FORCE (KSISF) SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) & SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN)-2020,Download (from My Application) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

SEP
28
2020
ET-PST CALL LETTER

ET-PST Call letter has been uploaded for KARNATAKA STATE INDUSTRIAL SECURITY FORCE (KSISF) SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) & SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN)-2020, Download (from My Application) and attend the ET-PST as per mentioned in the call letter without fail.

SEP
14
2020

CVß±ÁªÀÄPÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ vÀAvÀædë (£Á£ï PÀ¯Áåt-PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Áåt-PÀ£ÁðlPÀ)ºÀÄzÉÝUÉ Cfð ¸À°è¹ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹, vÀªÀÄä CfðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁV®èzÀ ªÀÄvÀÄÛ Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹gÀĪÀ §UÉÎ SÁwæAiÀiÁV®èzÀ CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ, Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹gÀĪÀAvÀºÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß £ÉêÀÄPÁw «¨sÁUÀzÀ ¸ÀºÁAiÀĪÁtÂUÉ (080-22943346) «ªÀgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß E-ªÉÄïïUÉ (£ÉêÀÄPÁw- E-ªÉÄïïUÉ) pcrnt@ksp.gov.in UÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ. FUÁUÀ¯Éà Cfð ±ÀĮ̪ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉ EgÀĪÀAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ CªÀgÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÁÌj¸À¯ÁVzÉAiÉÄAzÀÄ J¸ï JA J¸ï ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.

Date Extended

C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ vÀéjvÀªÁV ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ°è CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ ZÀ®£ï£ÀÄß ¸ÀÈf¹ vÀPÀët CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.

Applicant after filling his/her application, to make immediate payment, Generate Post Office challan and make payment during post office working hours.

DATE OF COMMENCEMENT OF ONLINE APPLICATION

26/05/2020

LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION

27/07/2020

LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE


29/07/2020

Rect. Process

EDUCATIONAL QUALIFICATION

 • SI(KSISF) & SRSI(KSRP)
 • Any degree from University recognised by UGC or EQUIVALENT...

RECRUITMENT STAGES

FEE DETAILS

 • Category wise Fee
 • GM & OBC (2A,2B,3A,3B) 250
 • SC , ST, CAT-01 100

Eligible Details

POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
  AGE CONSIDERATION DATE ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
SI(KSISF) & SRSI(KSRP) GM AGE DATE AGE DATE OVERAGE UNDERAGE

26.06.2020

Know Your Age
21 YEARS
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
26-06-1999
Before
26 YEARS
26 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
26-06-1994
After
25/06/1994 and before 27/06/1999 and after
BORN BETWEEN 26.06.1994 AND 26.06.1999 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B 21 YEARS
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
26-06-1999 Before 28 YEARS
28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
26-06-1992 After 25/06/1992 and before 27/06/1999 and after
BORN BETWEEN 26.06.1992 AND 26.06.1999 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
FOR INSERVICE CANDIDATE
GM     35 YEARS
35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
26/06/1985 27/06/1985  
BORN BETWEEN 26.06.1985 AND 26.06.1999 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B   40 YEARS
40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
26/06/1980 27/06/1980  
BORN BETWEEN 26.06.1980 AND 26.06.1999 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
In-service candidates must have put in 5 years minimum service as on 26/06/2020 as PC/HC/ASI in any wing of the Karnataka State Police for eligibility to apply.
 • Physical ENDURANCE TEST
 • Physical ENDURANCE TEST
  PHYSICAL STANDARD TEST For Eligible in ET Candidate only
  Men( Direct Candidate) Inservice Candidate & Exservicemen Minimum Height Men Direct Candidate: 170 cm
  Inservice candidate : 168 cm
  No height consider to Exservicemen
  Chest Measurement 86 cm ( Full expansion) Minimum 5 cm expansion
  PHYSICAL EFFICIENCY TEST ( ET & PST Qualified candidate’s only)
    ITEM Eligible Time / Distance
  Men(Direct Candidate) HighJump 1.20 Mtrs
  Long Jump 3.80 Mtrs
  Shotput (7.26 Kgs) 5.60 Mtrs
  In-service candidate HighJump 1.00 Mtrs
  Long Jump 3.20 Mtrs
  Shotput (7.26 Kgs) 4.50 Mtrs
  Ex-servicemen HighJump 0.90 Mtrs
  Long Jump 2.50 Mtrs
  Shotput (7.26 Kgs) 3.75 Mtrs

  Vacancies In SI(KSISF) & SRSI(KSRP)

  Sl No Post
  NON HK Region Reserved Posts
  Total
  Direct Direct Ex-servicemen In-service In-service
  MEN WOMEN MEN MEN WOMEN
  01 SI(KSISF) 36 05 05 05 0 51
  02 SRSI(KSRP) 33 01 02 04 0 40