APPLICATION FOR THE POST OF KARNATAKA STATE INDUSTRIAL SECURITY FORCE (KSISF) SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) & SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN & WOMEN) – 2020

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå PÉÊUÁjPÁ ¨sÀzÀævÁ ¥ÀqÉ (PÉ.J¸ï.L.J¸ï.J¥sï) ¸À¨ï E£ïì¥ÉPÀÖgï (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ «ÄøÀ®Ä ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (PÉJ¸ïDgï¦) (¥ÀÄgÀĵÀªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð - 2020

C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå.93/£ÉêÀÄPÁw-2/2020-21

SRSI (KSRP) & KSISF - Written Exam is tentatively fixed on 20-Dec-2020.
Date News & Events
SEP
28
2020
ET-PST CALL LETTER

ET-PST Call letter has been uploaded for KARNATAKA STATE INDUSTRIAL SECURITY FORCE (KSISF) SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) & SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN)-2020, Download (from My Application) and attend the ET-PST as per mentioned in the call letter without fail.

SEP
14
2020

CVß±ÁªÀÄPÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ vÀAvÀædë (£Á£ï PÀ¯Áåt-PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Áåt-PÀ£ÁðlPÀ)ºÀÄzÉÝUÉ Cfð ¸À°è¹ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹, vÀªÀÄä CfðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁV®èzÀ ªÀÄvÀÄÛ Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹gÀĪÀ §UÉÎ SÁwæAiÀiÁV®èzÀ CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ, Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹gÀĪÀAvÀºÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß £ÉêÀÄPÁw «¨sÁUÀzÀ ¸ÀºÁAiÀĪÁtÂUÉ (080-22943346) «ªÀgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß E-ªÉÄïïUÉ (£ÉêÀÄPÁw- E-ªÉÄïïUÉ) pcrnt@ksp.gov.in UÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ. FUÁUÀ¯Éà Cfð ±ÀĮ̪ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉ EgÀĪÀAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ CªÀgÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÁÌj¸À¯ÁVzÉAiÉÄAzÀÄ J¸ï JA J¸ï ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.

Date Extended

C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ vÀéjvÀªÁV ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ°è CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ ZÀ®£ï£ÀÄß ¸ÀÈf¹ vÀPÀët CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.

Applicant after filling his/her application, to make immediate payment, Generate Post Office challan and make payment during post office working hours.

DATE OF COMMENCEMENT OF ONLINE APPLICATION

26/05/2020

LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION

27/07/2020

LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE


29/07/2020

Rect. Process

EDUCATIONAL QUALIFICATION

 • SI(KSISF) & SRSI(KSRP)
 • Any degree from University recognised by UGC or EQUIVALENT...

RECRUITMENT STAGES

FEE DETAILS

 • Category wise Fee
 • GM & OBC (2A,2B,3A,3B) 250
 • SC , ST, CAT-01 100

Eligible Details

POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
  AGE CONSIDERATION DATE ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
SI(KSISF) & SRSI(KSRP) GM AGE DATE AGE DATE OVERAGE UNDERAGE

26.06.2020

Know Your Age
21 YEARS
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
26-06-1999
Before
26 YEARS
26 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
26-06-1994
After
25/06/1994 and before 27/06/1999 and after
BORN BETWEEN 26.06.1994 AND 26.06.1999 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B 21 YEARS
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
26-06-1999 Before 28 YEARS
28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
26-06-1992 After 25/06/1992 and before 27/06/1999 and after
BORN BETWEEN 26.06.1992 AND 26.06.1999 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
FOR INSERVICE CANDIDATE
GM     35 YEARS
35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
26/06/1985 27/06/1985  
BORN BETWEEN 26.06.1985 AND 26.06.1999 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B   40 YEARS
40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
26/06/1980 27/06/1980  
BORN BETWEEN 26.06.1980 AND 26.06.1999 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
In-service candidates must have put in 5 years minimum service as on 26/06/2020 as PC/HC/ASI in any wing of the Karnataka State Police for eligibility to apply.
 • Physical ENDURANCE TEST
 • Physical ENDURANCE TEST
  PHYSICAL STANDARD TEST For Eligible in ET Candidate only
  Men( Direct Candidate) Inservice Candidate & Exservicemen Minimum Height Men Direct Candidate: 170 cm
  Inservice candidate : 168 cm
  No height consider to Exservicemen
  Chest Measurement 86 cm ( Full expansion) Minimum 5 cm expansion
  PHYSICAL EFFICIENCY TEST ( ET & PST Qualified candidate’s only)
    ITEM Eligible Time / Distance
  Men(Direct Candidate) HighJump 1.20 Mtrs
  Long Jump 3.80 Mtrs
  Shotput (7.26 Kgs) 5.60 Mtrs
  In-service candidate HighJump 1.00 Mtrs
  Long Jump 3.20 Mtrs
  Shotput (7.26 Kgs) 4.50 Mtrs
  Ex-servicemen HighJump 0.90 Mtrs
  Long Jump 2.50 Mtrs
  Shotput (7.26 Kgs) 3.75 Mtrs

  Vacancies In SI(KSISF) & SRSI(KSRP)

  Sl No Post
  NON HK Region Reserved Posts
  Total
  Direct Direct Ex-servicemen In-service In-service
  MEN WOMEN MEN MEN WOMEN
  01 SI(KSISF) 36 05 05 05 0 51
  02 SRSI(KSRP) 33 01 02 04 0 40